Školovanje i obuka
Školovanje i obuka

Školovanje i obuka

Proficut doo u saradnji sa vodećim evropskim institucijama organizuje inovativne edukativne radionice koristeći najsavremenije digitalne tehnologije; realizuje analizu zavarenih spojeva kao i obuku u istoj; vrši izdavanje sertifikata za zavarivače, lemioce i osoblje u predmetnoj oblasti; sprovodi specifikaciju i kvalifikaciju tehnologija zavarivanja, lemljenja i rezanja. 

 

Simulator zavarivanja

Soldamatic je sistem pomoću kojeg se vrši obuka zavarivača. Radi na principu proširene stvarnosti. Znatno smanjuje troškove obuke uz povećanje efikasnosti programa obuke za zavarivanje. To poboljšava proces učenja kod studenata, tako da su dovoljno obučeni pre odlaska u realnu radionicu.

 

Simulator zavarivanja
Simulator zavarivanja
Simulator zavarivanja
Simulator zavarivanja

 

Simulator zavarivanja
Simulator zavarivanja

 

Šta je proširena stvarnost (engl. Augmented Reality)?

Termin Augmented Reality (proširena ili dopunjena) realnost je termin koji opisuje korisnikovo viđenje sveta prošireno kompjuterski generisanim tekstom, slikom i zvukom. Prvi put se pominje 1990. od strane istraživača u Boingu Augmented Rality su nazivali aplikaciju koji su nosili tehničari da bi im prilikom popravki bio vidljiv raspored kablova na ekranu.

Zašto je bitna upotreba SOLDAMATIC simulatora pri obuci?

 1. Rešenje za obimnu obuku zavarivanja
  Najkompletnija edukativna platforma za obuku zavarivača zasnovana na proširenoj realnosti prema: AWS, ASME oblas IX, UNE-EN 287 i EN ISO 6947
 2. Metodologija
  Baziran na proširenoj stvarnosti i elementima igre kako bi samo učenje bilo atraktivnije i uključivanje u sledeću generaciju industrijskih radnika.
 3. Instruktorski softver
  Pomoću instruktorskog softvera (Teacher software)  u virtualnoj učionici mogu da se prate svi postupci, a ocena se vrši u okviru modula analize.
 4. Inernacionalni program obuke
  Predavanja i praktični deo je u skladu sa specifikacijama i smernicama internacionalnog instituta za zavarivanje (IWS), zatim AWS-a, DVS-a...
 5. Održavanje i unapređenje sistema
  Besplatno unapređenje softvera, online tehnički seminari, daljinska tehnička podrška širom sveta.
 6. Sigurna i zelena tehnologija
  Ova tehnologija pomaže smanjenju emisije štetnog CO2, koji postoji pri tradicionalnoj obuci zavarivača, takođe izbegavaju se i rizici od povreda.

 

Ispitivanje bez razaranja (IBR)

Ispitivanje bez razaranja (IBR) predstavlja skup metoda pomoću kojih se vrši ispitivanje kvaliteta materijala. Osnovni cilj upotrebe IBR metoda za analizu zavarenih spojeva je usklađenost zavarenog spoja sa zahtevima tehničke dokumentacije.Na osnovu ispitivanja utvrđuje se da li postoje defekti u zavarenim spojevima i kojem nivou pripadaju.

Ispitivanje bez razaranja obuhvata sledeće metode:

 • Vizuleno ispitivanje (VT)
 • Ispitivanje tečnim penetrantima (PT)
 • Ispitivanje magnetskim česticama (MT)
 • Ultrazvučno ispitivanje (UT)
 • Ispitivanje vrtložnim strujama (ET)
 • Ispitivanje nepropusnosti (LT)
 • Ocena radiograma zavarenih spojeva (RT-FAW)
 • Ultrazvučno merenje debljine (UTT)

 

 

Ispitivanje bez razaranja (IBR)
Ispitivanje bez razaranja (IBR)
Ispitivanje bez razaranja (IBR)
Ispitivanje bez razaranja (IBR)

 

Ispitivanje bez razaranja (IBR)
Ispitivanje bez razaranja (IBR)
Ispitivanje bez razaranja (IBR)
Ispitivanje bez razaranja (IBR)

 

Ispitivanje bez razaranja (IBR)
Ispitivanje bez razaranja (IBR)

 


 

Sertifikacija

Proficut doo u saradnji sa Slovačkim međunarodnim akreditacionim telom vrši kvalifikaciju i izdavanje sertifikata za zavarivače, lemioce i osoblje koje vrši zavarivanje i rezanje.

Sertifikat zavarivača se izdaje prema standardu ISO EN SRPS 9606-1:2014
*Ovaj standard utvrđuje zahteve za kvalifikaciono ispitivanje zavarivača za zavarivanje čelika topljenjem. 

Sertifikat za lemioca se izdaje prema standardu ISO EN SRPS 13585:2013
*Ovaj standard utvrđuje osnovne zahteve za kvalifikaciono ispitivanje lemioca i operatora lemljenja dajući uslove za tvrdo lemljenje, ispitivanje, proveru, krierijum prihvatljivosti i opseg kvalifikacije sertifikata.

Sertifikat za osoblje koje vršI zavarivanje se izdaje prema standardu ISO EN SRPS 14732:2014
*Ovaj standard utvrđuje zahteve za ocenu operatora zavarivanja za zavarivanje topljenjem i zavarivača za elektrootporno zavarivanje kod potpuno automatizovanog i automatskog zavarivanje metalnih materijala.


 

Kvalifikacije tehnologije

Proficut doo u saradnji sa Slovačkim međunarodnim akreditacionim telom vrši specifikaciju i  kvalifikaciju tehnologije zavarivanja, lemljenja i rezanja.

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja se vršI prema standardima:

ISO EN SRPS 15613
*Ovaj standard utvrđuje kako je preliminarna specifikacija tehnologije zavarivanja kvalifikovana na bazi ispitivanja pre proizvodnje.

ISO EN SRPS 15614
*Ovaj standard utvrđuje kako se preliminarna specifikacija tehnologije postupka zavarivanja određuje kvalifikacijom tehnologije zavarivanja. Ovaj standard je deo serije standarda čije su pojedinosti date u EN ISO 15607:2003.

Kvalifikacija tehnologije lemljenja se vršI prema standardu ISO EN SRPS 13134
*Ovaj evropski standard utvrđuje osnovna pravila (postupke ispitivanja, ispitne uzorke za specifikaciju i kvalifikaciju tehnologija tvrdog lemljenja za sve materijale, metalne i nemetalne. Očekuje se, gde je to neophodno, da se razviju posebni zahtevi za pojedine industrije, u ovom okviru a detaljno će se dati u odgovarajućim standardima primene.

Kvalifikacija tehnologije rezanja se vršI prema standardu ISO EN SRPS 1090-2
*Ovaj evropski standard utvrđuje zahteve za izvođenje konstrukcijskih radova u čeliku kao konstrukcija ili kao fabrikovanih elemenata, proizvedenih od: - toplo valjanih proizvoda od konstrukcijskog čelika zaključno sa klasom S690; - hladno oblikovanih elemenata i limova zaključno sa klasom S700; vruće valjani i hladno oblikovani austenitski, feritni-austenitski i feritni nerđajući čelik; - vruće valjani i hladno oblikovani konstrukcijski šuplji profili, uključujući standardni opseg i po meri izrađene valjane proizvode i šuplje profile proizvedene zavarivanjem. Ovaj evropski standard može takođe da se koristi za konstrukcioni čelik zaključno sa klasom S960, pod uslovom da su uslovi za izvođenje provereni prema kriterijumu pouzdanosti a bilo koji dodatni neophodni zahtevi utvrđeni. Ovaj evropski standard utvrđuje zahteve nazavisno od vrste i oblika čelične konstrukcije (npr. zgrade, mostovi, pločaste ili rešetkaste elemente) uključujući konstrukcije izložene zamoru ili seizmičkim dejstvima. Zahtevi su izraženi u smislu klasa izvođenja. Ovaj evropski standard se primenjuje na konstrukcije projektovane u skladu sa relevantnim delom EN 1993. Ovaj evropski standard primenjuje se na konstrukcijske elemente i limove kao što je definisano u EN 1993-1-3. Ovaj evropski standard se primenjuje na spregnute čelične i betonske konstrukcije projektovane u skladu sa relevantim delom EN 1994.

* Ovaj tekst je u potpunosti preuzet sa web stranice INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE


 

E-shop